Gradska uprava traži referenta za zaštitu na radu

U Narodnim novinama od 27. siječnja 2017. godine oglašen je javni natječaj za prijam u Stručnu službu Grada Križevaca referent/ice za tehničke poslove i zaštitu na radu. Uvjeti za to na radno mjesto su srednja stručna sprema, položen ispit za stručnjaka zaštite na radu, položen državni stručni ispit te poznavanje rada na računalu. Prijave za posao treba dostaviti u roku osam dana od objave natječaja, a prijaviti se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a koji će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Na službenim stranicama gradske uprave objavljena je obavijest kandidatima gdje, među ostalim, stoji opis poslova obuhvaćen ovim radnim mjestom: poslovi zaštite na radu, briga o vođenju potrebne dokumentacije i evidencija iz područja zaštite na radu, predlaganje akata i poduzimanje mjera i aktivnosti iz područja zaštite na radu te praćenje pozitivno-pravne regulative iz područja zaštite na radu, briga o tehničkoj sigurnosti i ispravnosti vozila te poslovi u vezi s održavanjem zgrada i uredskih prostorija.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica), dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba o završenoj srednjoj školi), uvjerenje o položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci, vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično), kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslika osobne iskaznice kandidat može priložiti i preslik domovnice. U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj – referent u Stručnoj službi Grada Križevaca«, na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci. Kandidate će Grad Križevci o rezultatima natječaja obavijestiti u zakonskom roku.

Vezano

Komentari su zatvoreni.