Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – poboljšanje i razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci

Nositelj zahvata, Vodne usluge d.o.o., Križevci, podnio je temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat razvoja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje o zahvatu iz sadržaja priloženog Elaborata zaštite okoliša s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku nadležnom tijelu za provođenje postupka – Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80,  sve kako je navedeno u  Informaciji o postupku.

Informacija i  OPUO Elaborat zaštite okoliša su objavljeni i na službenim stranicama nadležnog Ministarstva.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Vezano

Komentari su zatvoreni.