Na raspolaganju preko 600 tisuća kuna: Grad objavio godišnji plan javnih natječaja

U Proračunu Grada Križevaca za 2021. godinu za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva i građana, osigurana su sredstva prema četiri različita područja. Konkretno, radi se o sljedećim kategorijama:

1. Kultura (A 340401 Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja kulture koje provode udruge) u iznosu od 345.000,00 kuna;
2. Sport i rekreacija (A 360201 Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge) u iznosu od 20.000,00 kuna;
3. Socijalna skrb, zdravstvo i humanitarne djelatnosti (A 370601 Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti) u iznosu od 170.000,00 kuna;
4. Pokroviteljstva (A110202 Pokroviteljstva udrugama i građanima) u iznosu od 100.000,00 kuna

Javni natječaji odnosno poziv objavit će se sukladno rokovima i okvirnom broju planiranih ugovora utvrđenim u Prilogu koji je sastavni dio Godišnjeg plana, čije detalje, kao i odluke za pojedine detalje, donosimo na sljedećim poveznicama.

Godišnji plan javnih natječaja za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro, koje provode OCD i građani u 2021. (1)

Odluka o načinu raspodjele sredstava za programe i projekte udruga iz područja soc. skrbi, zdravstva i human. djelatnosti u 2021.

Odluka o načinu raspodjele sredstava za programe i projekte udruga iz područja sporta i rekreacije u 2021

Odluka o načinu raspodjele sredstava za programe i projekte udruga u kulturi_2021

Vezano

Komentari su zatvoreni.