Donijeta Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 6. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za ak. god. 2020./2021. („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/20), gradonačelnik Grada Križevaca donosi  Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (dalje u tekstu: Javni natječaj) raspisuje Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Križevaca, najkasnije do 15. rujna 2020. Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Križevaca.

U Javnom natječaju se navode informacije o tome tko raspisuje Javni natječaj, vrijeme i mjesto objave Javnog natječaja, propisuju se uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendije, broj i visina stipendija koje se dodjeljuju, akademska godina za koju se dodjeljuju, priložen je prijavni obrazac i naveden popis zahtijevanih obveznih priloga, naveden je popis deficitarnih zanimanja, naziv i adresa tijela kojem se dostavljaju prijave na Javni natječaj, kao i drugi podaci potrebni za provedbu Javnog natječaja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a možete je pročitati OVDJE

Vezano

Komentari su zatvoreni.