Večeras 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Marko Katanović (SDP) sazvao je za danas 5. sjednicu križevačkog predstavničkog tijela. Pred križevačkim gradskim vijećnicima naći će se čak 20 točaka dnevnog reda, među kojima je donošenje proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu te projekcija za 2019. i 2020. godinu, kao i pratećih akata. Tu je i donošenje plana sukcesivnog pokrića manjka prethodnih razdoblja Grada Križevaca. Sjednica počinje večeras u 18 sati.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje izvješća o ostvarenju Programa rada u pedagoškoj 2016/17
a) Dječjeg vrtića Križevci,
b) Dječjeg vrtića Zraka sunca,
c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
d) Dječjeg vrtića Čarobna šuma

2. Razmatranje izvješća o izvršenju programa rada u školskoj godini 2016/17 osnovnih škola:
a) Osnovne škole Ljudevita Modeca,
b) Osnovne škole “Vladimir Nazor”,
c) Glazbene škole Alberta Štrige,
d) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

3. Donošenje proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

4. Donošenje odluke o izvršavanju proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu

5. Donošenje plana sukcesivnog pokrića manjka prethodnih razdoblja Grada Križevaca

6. Donošenje programa javnih potreba na području Grada Križevaca za 2018. godinu u predškolskom odgoju i obrazovanju, u osnovnom obrazovanju na području Grada Križevaca, za dodatne programe u srednjim školama te učeničkim i studentskim potporama, kulturi, sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama, protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti

7. Razmatranje programa rada za pedagošku 2017/18 godinu dječjih vrtića na području Grada Križevaca, i to:
a) Dječjeg vrtića Križevci,
b) Dječjeg vrtića Zraka sunca,
c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
d) Dječjeg vrtića Čarobna šuma

8. Razmatranje financijskih planova za 2018 godinu dječjih vrtića na području Grada Križevaca, i to:
a) Dječjeg vrtića Križevci,
b) Dječjeg vrtića Zraka sunca,
c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
d) Dječjeg vrtića Čarobna šuma

9. Razmatranje financijskih planova osnovnih škola s područja Grada Križevaca za 2018. godinu
a) Osnovne škole Ljudevita Modeca,
b) Osnovne škole “Vladimir Nazor”,
c) Glazbene škole Alberta Štrige,
d) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

10. Razmatranje programa rada i financijskih planova ustanova u kulturi za 2018. godinu
a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
b) Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci,
c) Gradskog muzeja Križevci

11. Razmatranje programa rada i financijskih planova za 2018. godinu
a) Javne vatrogasne postrojbe Križevci,
b) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,
c) Zajednice športskih udruga Grada Križevaca,
d) Zajednice tehničke kulture Križevci,
e) Gradskog društva Crvenog križa,

12. Donošenje programa na području Grada Križevaca u 2018. godini:
a) Održavanje komunalne infrastrukture
b) Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
c) Utroška sredstava šumskog doprinosa

13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o gradskim porezima

14. Donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću grada Križevaca za 2018. godinu

15. Donošenje:
a) Analize stanja civilne zaštite na području Grada Križevaca za 2018. godinu
b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Križevaca za 2018. godinu

16. Donošenje zaključka o prihvaćanju odluke Mjesnog odbora Većeslavec o povjeravanju upravljanja mjesnim grobljem u Poveliću Komunalnom poduzeću d.o.o. križevci

17. Donošenje odluke o osnivanju prava građenja u korist HŽ Infrastrukture d.o.o. Zagreb

18. Donošenje odluke o izdavanju suglasnosti HŽ Infrastrukturi d.o.o. zagreb

19. Razmatranje izvješća o studentskim kreditima Grada Križevaca za akademsku 2016/17 godinu

20. Donošenje rješenja o imenovanju ravnatelja.
a) Gradskog muzeja Križevci
b) Dječjeg vrtića Križevci

Vezano

Komentari su zatvoreni.