Udruge Hera, Cesi i Delfin donijele preporuke za unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga za marginalizirane skupine žena koje traže posao

Udruga HERA

U okviru projekta Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada kojeg provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom “HERA” Križevci i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” iz Pakraca na području Zagrebačke, Kraponsko-zagorske, Koprivničko-križevačke te Požeško-slavonske županije provedeno je mapiranje socijalnih usluga vezanih uz pomoć pri zapošljavanju koje provode različite udruge, institucije, lokalne vlasti kroz analizu dokumenata i provođenje fokusiranih grupnih diskusija. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge.

Istraživanje je pokazalo da strateški dokumenti razvoja socijalnih usluga često nisu utemeljeni na analizi potreba i ne uključuju rodnu perspektivu, te da se prilikom osmišljavanja mjera premalo pozornosti obraća na aktivne programe politike zapošljavanja koje bi omogućile većem broju ljudi pronalazak odgovarajućih poslova, spriječile dugotrajnu nezaposlenost i siromaštvo.
Socijalne usluge u lokalnim zajednicama ne zadovoljavaju trenutne potrebe i postoji potreba za programima koji nisu komercijalni.

Preporuke za unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga:
– Mjere aktivne politike zapošljavanja neophodno je uskladiti s potrebama tržišta, a potrebno je verificirati i neke nove programe kako bi pratile potrebe korisnika/ca te omogućilo da po završetku obuke nađu posao.

– Neophodno je osigurati sustavno provođenje kvalitetnih i učinkovitih programa socijalnih usluga i vrednovanje učinaka programa na korisnike/ce te omogućiti održivost socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva kroz kontinuirano financiranje, te bolju koordinaciju s institucijama i ujedinjavanju njihovih resursa.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave trebaju usvojiti, provoditi i pratiti provođenje strateških dokumenata utemeljenih na rodnoj analizi potreba za socijalnim uslugama u zajednici, te osigurati odgovarajuća proračunska sredstva.

Vezano

Komentari su zatvoreni.