Održana 10. sjednica Županijske skupštine

U utorak, 18. rujna članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije okupili su se na 10. po redu sjednici, koju je otvorio predsjednik Skupštine Željko Pintar, kako bi raspravljali o 18 točaka dnevnog reda.

Na samom početku, članovi su usvojili Odluku o otpisu potraživanja s osnova poreza na cestovna motorna vozila, kojom Koprivničko – križevačka županija podržava paket mjera Vlade RH za pomoć blokiranim i prezaduženim građanima te će na taj način doprinijeti smanjenju broja blokiranih građana na području Županije. Ovom Odlukom direktno će se olakšati financijska situacija za 366 građana što će rezultirati deblokadom njihovih računa, a samim time i olakšanjem za podmirivanje ostalih redovnih financijskih obveza.

Na dnevnom redu zatim se našlo donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za I. polugodište 2018. godine, a župan je prilikom obrazloženja kazao kako je prema polugodišnjem obračunu Proračuna utvrđeno da je ostvaren pozitivan rezultat iz tekućeg razdoblja. Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2017. i 2018. godini značajno su porasli u usporedbi s prethodnim godinama i upućuju na veliki rast, što je rezultat ulaska svih prihoda i primitaka županijskih proračunskih korisnika. Nakon što su članovi podržali donošenje Polugodišnjeg izvještaja, župan je obrazložio i sljedeću točku dnevnog reda koja se odnosila Izvješće o radu župana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, koje je također usvojeno.

Članovi Skupštine donijeli su Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije, koju je obrazložio zamjenik župana Ratimir Ljubić, no nisu podržali Odluku o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost Grada Đurđevca. Prema dnevnom redu, usvojena je i Odluka o produženju Županijskog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije od 2015. do 2018. godine, zatim Izmjene Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije, a razmatrana su i izvješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima Koprivničko-križevačka županija ima dionice ili poslovne udjele, za 2017. godinu –  „Piškornica“ d.o.o. i PZC Varaždin.

Zamjenik župana Darko Sobota obrazložio je Izvješća o konkurentnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, koje su članovi također podržali, kao i Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta Koprivničko-križevačke županije. Zatim je donesen Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Proračunska zaliha za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine, kao i Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Proračunska zaliha za lipanj i srpanj.

Sljedećih nekoliko točaka odnosilo se na škole, a članovi Skupštine donijeli su Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja Osnovne škole Gola, Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec te na k.č.br. 947 k.o. Fodrovec u korist Općine Sveti Petar Orehovec. Također je donesen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava služnosti Osnovne škole Sveti Petar Orehovec, kao i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu OŠ Sveti Petar Orehovec u korist Općine Sveti Petar Orehovec te u vlasništvu Osnovne škole Sidonije Rubido Erdodoy, Gornja Rijeka, Nogometnom klubu „Gornja Rijeka u svrhu izgradnje novih klupskih prostorija i uređenja igrališta za potrebe rada kluba i ligaškog natjecanja. Članovi su podržali i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji zgrade i zemljišta bivše škole u Gabajevoj Gredi, katastarska općina Hlebine, broj ZK uloška 2285, kat. čestica 5795 i 5796 Osnovne škole Fran Koncelak Drnje te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Osnovne škole Koprivnički Bregi.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Pintar na kraju je uputio zahvale svima na konstruktivnim raspravama i suradnji.

Vezano

Komentari su zatvoreni.