Otvoren natječaj za gradskog pročelnika za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu

Gradonačelnik Grada Križevaca Mario Rajn raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca. Stručni uvjeti koje kandidat mora zadovoljiti su: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu te poznavanje engleskog jezika.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

Osim stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta te hrvatsko državljanstvo).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od imenovanja odnosno prijma u službu. U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Grada Križevaca (uprava.krizevci.hr) i oglasnoj ploči (Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Križevaca objavit će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji se pozivaju na provjeru znanja i sposobnosti.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjeren preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit), dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, preslika indeksa, svjedodžbe i sl.), dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično), uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca) te vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju. U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se gradonačelniku Grada Križevaca u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu«, i to na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovoga natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest. O rezultatima natječaja kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Vezano

Komentari su zatvoreni.