Županija s 250 tisuća kuna pomogla općinama u izradi dokumentacije za pripremu projekata

Foto: Vrtić u Svetom Ivanu Žabnom koji će Općina nadograditi

Kroz Program sufinanciranja izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave – kojim je utvrđeno sufinanciranje do 50 troškova izrade projektno tehničke dokumentacije koji se financiraju sredstvima EU ili drugim izvorima, a maksimalno do 70.000 kuna, za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti IV. skupine, Županijska je uprava nastavila kontinuirano pomagati općinama i gradovima pa je tako u proteklih osam godina iz Proračuna izdvojila 1.8 milijuna kuna za čak 71 zahtjev koji su JLS uputile prema Županiji.

Podsjetimo, rebalansom proračuna za jedinice lokalne samouprave ove godine su dodatno povećana sredstva za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za prijavu na EU ili nacionalne natječaje, i to s 250 na 500 tisuća kuna što je usvojeno na prošloj Županijskoj skupštini.

Što se tiče zahtjeva JLS-a u ovoj godini, do sada je riješeno osam zahtjeva za sufinanciranje, u ukupnom iznosu 249.528,40 kuna, a dodajmo kako su jedinice lokalne samouprave koje su kandidirale svoje projekte za sredstva ispunile sve potrebne uvjete, odnosno za predložene projekte nisu dobile sredstva iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, fondova EU i međunarodnih fondova.

Županija je tako isplatom kapitalne pomoći pomogla Općini Drnje s 43.125,00 kuna za pripremu dokumentacije u projektu rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u ulici Braće Radić, Općini Đelekovec je sufinancirala izradu dokumentacije na projektu energetske obnove Doma kulture Pajo Kanižaj s 38.750,00 kuna, a Općini Koprivnički Ivanec je pomogla u pripremi dva projekta – izgradnji pomoćnog objekta kod nogometnog igrališta u naselju Pustakovec s 12.500 kuna te izgradnji sportskog objekta kod nogometnog igrališta u Koprivničkom Ivancu s 53.687,50 kuna.

Općina Molve će u naselju Repaš graditi dječje igralište, a Županija je sufinancirala dokumentaciju u iznosu od 6.250 kuna. Općina Peteranec kreće pak s dva projekta – rekonstrukcijom Društvenog doma što je Županija sufinancirajući potrebnu dokumentaciju podržala s 51.875,00 kuna te s projektom građenja i opremanja sportskog parka za što je iz županijskog proračuna izdvojeno 9.281,25 kuna. Gradit će se i u Općini Sveti Ivan Žabno koja je krenula u projekt dogradnje vrtića za što je Županija sufinancirajući izradu dokumentacije izdvojila 34.059,65 kuna.

Vezano

Komentari su zatvoreni.